چکش و ضربه موج شکن

اگر شما می خواهید برای دریافت اطلاعات جزئی تر و قیمت، CRUNCHY به شما توصیه می در تماس با ما از طریق چت آنلاین دریافت کنید. خدمات به مشتریان ما 24 ساعت شبانه روز آنلاین به شما خدمت با پاسخ، بلکه شما را قادر به صرفه جویی در پول و زمان.چت زنده

 • بررسی پدیده ضربه قوچ در ایستگاه پمپاژ سد حسنلو در محدوده

  از انواع جریان های هیدرولیکی در لوله ها، جریان های میرا است که به طور خاص ضربه قوچ نامیده می شود پمپاژ سد حسنلو در محدوده دریاچه ارومیه با استفاده از نرم افزار 70 Water Hammer با کاهش ضخامت جدار لوله، سرعت موج و فشار ضربه قوچ کاهش می یابد بررسی تاثیر آرایش مهارهای موج شکن شناور پانتونی بر روی ضریب عبور موج

  اتصل بالمورد
 • PDI-WH 201

  uniform measure of performance by Water Hammer Arresters The use of this Standard is voluntary and the issuance or existence of this Standard does not in

  اتصل بالمورد
 • دانلود

  ﻣﻲ ﺷﻮد آزﻣﺎﻳﺶ ﺷﺎﺧﺺ دوام اﻏﻠﺐ، در ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎﻳﺪاري ﺳﻨﮓ ﻫﺎي ﻣﺼﺮﻓﻲ در ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻮج ﺷﻜﻦ ﻫﺎ ﻳﺎو ﺳﻨﮓ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺑﺪﻧﻪ اي ﻛﻪ روي ﻣﻴﻠﻪ ﭼﻜﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺿﺮﺑﻪ ﻣﻲ زﻧﺪ ارﺗﻔﺎع واﺟﻬﺶ وزﻧﻪ از

  اتصل بالمورد